İl Spor Disiplin Kurulu Kararları

SPOR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ.pdf

Savunma

MADDE 53 

(1) Savunma alınmadan ceza verilemez.

(2) Savunma disiplin kurulları tarafından istenir.

(3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gündür. Müsabakanın niteliği ve oynanma sıklığı dikkate alınarak savunma süresi müsabakanın oynanma sıklığına göre kısaltılabilir.

(4) Savunma yazılı olarak verilir; ancak disiplin kurulları gerek görürse sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.

(5) Taraflardan birinin talebi üzerine veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, sözlü ifadeler için bütün tarafların davet edileceği bir toplantı düzenlenebilir.

(6) Disiplin ihlali nedeniyle müsabaka görevlileri tarafından müsabakadan doğrudan çıkarılan sporcu ve diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Bu kişiler, MÜSABAKANIN SONA ERMESİNDEN itibaren üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.

(7) Disiplin ihlalleri nedeniyle tamamlanamayan müsabakalarda, müsabakanın taraflarını oluşturan kulüp veya takımlar ile sporcu ve diğer kişiler; ayrıca tebligat yapılmaksızın üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tebligat

Disiplin Kurulunun kararlarına karşı; Spor Disiplin Yönetmeliğinin 62. ve 63. Maddeleri uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde cezalandıran kişi, bağlı bulunduğu kulüp veya yetkili takım sorumlusu tarafından yapılmak üzere Merkez Spor Disiplin Kuruluna itiraz yolu açıktır.                                                                                                

MADDE 55 – (1) Sporcu, yönetici ve diğer kulüp veya takım görevlilerine tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler bağlı bulundukları kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna tebliğ edilir. Kulüp veya eğitim ve öğretim kurumuna yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır. Avukat, vekil olarak dosyaya bildirilmiş ise tüm tebligatlar avukata yapılır.

(2) Disiplin kurulları kararları, savunma istemleri, idari tedbir ve diğer belgeler; ilgili kişi, kulüp veya ilgili eğitim ve öğretim kurumuna posta ya da elektronik posta ile tebliğ edilir. Elektronik tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Tebligat yapılacak kulüp veya kişilerin posta veya elektronik posta adresinin bulunmaması ve bu yollarla tebliğ yapılamaması halinde tebliğ belgesinin internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yedinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır.

 Gerekli hallerde tebligat, Bakanlık, İl müdürlüğü, federasyon personeli, veya görevli eliyle de yapılabilir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer.

(3) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya birinci fıkrada belirtilen görevin ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere para cezası verilebilir.